สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ลักษณะของสารที่เป็นสารละลาย เกิดจากผสมสารเข้าด้วยกัน และสารที่ได้มีลักษณะเป็นสารเนื้อเดียวกัน และมีลักษณะเหมือนกันทุกส่วน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

- ว 2.1

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายการละลายของสารในน้ำด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. การสังเกต สังเกตและบันทึกการละลายของสารในน้ำ
2. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการละลายของสารในรูปแบบที่เหมาะสม เข้าใจง่าย แสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล

ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1. อยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการตรวจสอบข้อมูลตามที่สงสัย
2. บันทึกผลการทำกิจกรรมตามข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมอย่างซื่อสัตย์
3. มุ่งมั่นอดทน ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐาน นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุป

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
- ใบงาน เรื่อง การละลายได้ของสาร
เครื่องมือ
- ใบงาน เรื่อง การละลายได้ของสาร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเพื่อชีวิต
ชั่วโมง น้ำเพื่อชีวิต
เรื่อง การละลายของสารในน้ำ (1) 18 พ.ค. 66 (มีใบงาน)