สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนในการข้ามถนนได้

2. สามารถบอกประโยชน์ของสะพานลอยได้

3. สามารถร่วมสนทนาโต้ตอบกับครูและเพื่อนได้

4. สามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกวิธีการปฏิบัติตนในการข้ามถนน

2. สังเกตการบอกประโยชน์ของสะพานลอย

3. สังเกตการร่วมสนทนาโต้ตอบกับครูและเพื่อน

4. สังเกตการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 การเดินทาง
ชั่วโมง การเดินทาง (4)
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์