สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟ

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการบอกวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 การเดินทาง
ชั่วโมง การเดินทาง (2) 28 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์