สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสังเกตลักษณะส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกถึงการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงได้

2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกถึงการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง

2. สังเกตการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยแต่ละชนิด

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 สัตว์น่ารัก
ชั่วโมง สัตว์น่ารัก (3) 22 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์