สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสังเกตลักษณะส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อสิ่งมีชีวิตและไม่มี ชีวิตที่อยู่ในดิน หิน และทราย จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

2. ปฏิบัติตามข้อตกลงในการออกไปสังเกตสิ่งมีชีวิตและไม่มี ชีวิตที่อยู่ในดิน หิน และทรายได้

3. สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการออกไปสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน และ ทรายได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกชื่อสิ่งมีชีวิตและไม่มี ชีวิตที่อยู่ในดิน หิน และทราย จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

2. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลงในการออกไปสังเกตสิ่งมีชีวิตและไม่มี ชีวิตที่อยู่ในดิน หิน และทราย

3. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลงในการออกไปสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน และ ทราย

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 ดิน หิน ทราย
ชั่วโมง ดิน หิน ทราย (4) 18 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์