สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนภาพและเล่นกับสี

2. การปั้น

3. การทำกิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กันในการหยิบจับอุปกรณ์ได้

2. สร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้

3. แบ่งปันอุปกรณ์กับเพื่อนได้

4. ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้

5. เล่าเกี่ยวกับผลงานได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กันในการหยิบจับอุปกรณ์

2. สังเกตการสร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

3. สังเกตการแบ่งปันอุปกรณ์กับเพื่อน

4. สังเกตการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน

5. สังเกตการเล่าเกี่ยวกับผลงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 ดิน หิน ทราย
ชั่วโมง ดิน หิน ทราย (2) 14 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม