สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดและแสดงความคิดความรู้สึก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การทำเครื่องกรองน้ำตามขั้นตอนที่ครูบอกได้

2. คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการการกรองน้ำได้

3. ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการทำเครื่องกรองน้ำตามขั้นตอนที่ครูบอก

2. สังเกตการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการการกรองน้ำ

3. สังเกตการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 ดิน หิน ทราย
ชั่วโมง ดิน หิน ทราย (2) 14 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์