สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกโทษของการทำลายต้นไม้ป่าได้

2. ตอบคำถาม/แสดงความคิดเห็นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกโทษของการทำลายต้นไม้ป่า

2. สังเกตการตอบคำถาม/แสดงความคิดเห็นปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 ต้นไม้ที่รัก
ชั่วโมง ต้นไม้ที่รัก (5) 12 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์