สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถาม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูดน้ำของรากได้

2. บอกหน้าที่ของรากได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถาม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูดน้ำของราก

2. สังเกตการบอกหน้าที่ของราก

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 ต้นไม้ที่รัก
ชั่วโมง ต้นไม้ที่รัก (3) 8 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์