สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อและลักษณะของต้นไม้ได้

2. บอกความแตกต่างลักษณะของต้นไม้ที่มองด้วยตาเปล่ากับการมองด้วยแว่นขยายได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกชื่อและลักษณะของต้นไม้

2. สังเกตการบอกความแตกต่างลักษณะของต้นไม้ที่มองด้วยตาเปล่ากับการมองด้วยแว่นขยาย

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 ต้นไม้ที่รัก
ชั่วโมง ต้นไม้ที่รัก (1) 6 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์