สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดและแสดงความคิดความรู้สึก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ฟังและพูดโต้ตอบเรื่องการเก็บรักษาของเล่นของใช้ให้ปลอดภัยห่างไกล COVID-19 ได้

2. เก็บรักษาของเล่นของใช้ให้ปลอดภัยห่างไกล COVID-19 ได้

3. ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างถูกวิธีได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและพูดโต้ตอบเรื่องการเก็บรักษาของเล่นของใช้ให้ปลอดภัยห่างไกล COVID-19

2. สังเกตการเก็บรักษาของเล่นของใช้ให้ปลอดภัยห่างไกล COVID-19

3. สังเกตการทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างถูกวิธี

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ของเล่น ของใช้
ชั่วโมง ของเล่น ของใช้ (5) 29 ส.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์