สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจับคู่การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เล่นเกมจับหมวดหมูตามรายละเอียดของภาพได้

2. เก็บเกมเข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมในขณะเล่นเกม

2. สังเกตตรวจสอบความถูกต้องของผลงานการเล่นเกมจับหมวดหมูตามรายละเอียดของภาพ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ของเล่น ของใช้
ชั่วโมง ของเล่น ของใช้ (1) 23 ส.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเกมการศึกษา