สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจับคู่การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เล่นเกมจับคู่ภาพกับเงามารยาทไทยได้

2. เก็บเกมเข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมในขณะเล่นเกม

2. สังเกตตรวจสอบความถูกต้องของผลงานการเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงามารยาทไทย

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 รักเมืองไทย
ชั่วโมง รักเมืองไทย (5) 22 ส.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเกมการศึกษา