สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ปฏิบัติตนตาม มารยาทไทยได้ ตามกาลเทศะได้

2. อ่านภาพสัญลักษณ์คำพร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความได้

3. บอกลักษณะส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

4. ไหว้ในสถานการณ์สมมติต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ

2. สังเกตการอ่านภาพสัญลักษณ์คำพร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ

3. สังเกตการบอกลักษณะส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

4. สังเกตการไหว้ในสถานการณ์สมมติต่าง ๆ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 รักเมืองไทย
ชั่วโมง รักเมืองไทย (5) 22 ส.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์