สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนภาพและการเล่นกับสี

2. การปั้น

3. การหยิบจับการใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะและการร้อยวัสดุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๒๕ ได้

2. มีความสนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะได้

3. สร้างผลงานศิลปะของตนเองโดยมีการดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิมและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๒๕

2. สังเกตความสนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

3. สังเกตการสร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิมและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 วันแม่แห่งชาติ
ชั่วโมง วันแม่แห่งชาติ (3) 10 ส.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม