สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนภาพและการเล่นกับสี

2. การปั้น

3. การหยิบจับการใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะและการร้อยวัสดุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้

2. มีความสนใจ มีความสุขและ แสดงออกผ่านงานศิลปะได้

3. สร้างผลงานศิลปะตามจินตนาการ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้ง

2. สังเกตความสนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

3. สังเกตการสร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิมและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 วันแม่แห่งชาติ
ชั่วโมง วันแม่แห่งชาติ (1) 8 ส.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม