สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านภาพสัญลักษณ์ คำพร้อมทั้งชี้หรือกวาด ตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความได้

2. บอกลักษณะส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

3. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการอ่านภาพสัญลักษณ์คำพร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามองข้อความตามบรรทัด

2. สังเกตความสนใจซักถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่พบเห็น

3. สังเกตความกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบาง สถานการณ์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 วันแม่แห่งชาติ
ชั่วโมง วันแม่แห่งชาติ (1) 8 ส.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์