สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านภาพสัญลักษณ์คำพร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความได้

2. ถวายความเคารพเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี

3. บอกได้ว่าเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีควรปฏิบัติอย่างได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการอ่านภาพสัญลักษณ์คำพร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ

2. สังเกตการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ

3. สังเกตพฤติกรรมของเด็กเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
ชั่วโมง วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 (4) 4 ส.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์