สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนภาพและการเล่นกับสี

2. การปั้น

3. การหยิบจับการใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะและการร้อยวัสดุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้

2. บอกความสนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรม

2. สังเกตการเล่า/ บอกเกี่ยวกับผลงาน

3. ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
ชั่วโมง วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 (2) 27 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม