สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๔ การปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านภาพ สัญลักษณ์คำพร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามองข้อความตามบรรทัดได้

2. บอกความสนใจซักถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่พบเห็นได้

3. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเองได้

4. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการอ่านภาพสัญลักษณ์คำพร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามองข้อความตามบรรทัด

2. สังเกตความสนใจซักถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่พบเห็น

3. สังเกตการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเอง

4. สังเกตการกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
ชั่วโมง วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 (2) 27 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์