สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนภาพและการเล่นกับสี

2. การปั้น

3. การทำงานศิลปะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กันในการหยิบจับอุปกรณ์ได้

2. สร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

3. แบ่งปันอุปกรณ์กับเพื่อนได้

4. ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้

5. สามารถเล่า/บอกเกี่ยวกับผลงานได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรม

2. สังเกตการเล่า/ บอกเกี่ยวกับผลงาน

3. ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ปลอดภัยไว้ก่อน
ชั่วโมง ปลอดภัยไว้ก่อน (5) 25 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม