สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีป้องกันอันตรายจากที่เสี่ยงอันตรายและของมีคมได้

2. อ่านภาพและสัญลักษณ์ป้ายเตือนความปลอดภัยได้

3. เปรียบเทียบอันตรายและปลอดภัยของสิ่งต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกวิธีป้องกันอันตรายจากที่เสี่ยงอันตรายและของมีคม

2. สังเกตการอ่านภาพและสัญลักษณ์ป้ายเตือนความปลอดภัย

3. สังเกตการเปรียบเทียบอันตรายและปลอดภัยของสิ่งต่าง ๆ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ปลอดภัยไว้ก่อน
ชั่วโมง ปลอดภัยไว้ก่อน (3) 21 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์