สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเล่นเครื่องเล่นอย่าง ปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สาธิตและบอกวิธีการเล่นเครื่องเล่นสนามร่วมกับผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

2. ทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

3. เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการสาธิตและบอกวิธีการเล่นเครื่องเล่นสนามร่วมกับอื่นอย่างปลอดภัย

2. สังเกตการทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

3. สังเกตการเข้าแถวตามลำดับก่อนหลังด้วยตนเองได้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ปลอดภัยไว้ก่อน
ชั่วโมง ปลอดภัยไว้ก่อน (2) 20 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์