สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนภาพและการเล่นกับสี

2. การหยิบจับการใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะและการร้อยวัสดุ

3. การทำงานศิลปะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กันในการหยิบจับอุปกรณ์ได้

2. สร้างสรรค์งานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

3. สามารถตัดกระดาษเป็นเส้นโค้งได้

4. สามารถเล่า/บอกเกี่ยวกับผลงานได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กันในการหยิบจับอุปกรณ์

2. สังเกตการตรวจผลงาน

3. สังเกตการตัดกระดาษเป็นเส้นโค้ง

4. สังเกตการเล่า/ บอกเกี่ยวกับผลงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผลไม้
ชั่วโมง ผลไม้ (5) 18 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม