สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเล่นเป็นรายบุคคล รายกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนเติมตัวอักษรคำศัพท์ผลไม้ได้

2. เก็บเกมเข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมในขณะเล่นเกมเติมตัวอักษรคำศัพทผลไม้

2. สังเกตตรวจสอบความถูกต้องของผลงานการเล่นเกมเติมตัวอักษรคำศัพทผลไม้

3. สังเกตการเก็บอุปกรณ์และเกมเข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผลไม้
ชั่วโมง ผลไม้ (3) 14 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเกมการศึกษา