สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักในการรับประทานผลไม้และการล้างผลไม้ได้

2. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับการล้างผลไม้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับหลักในการรับประทานผลไม้และการล้างผลไม้

2. สังเกตการฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับการล้างผลไม้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผลไม้
ชั่วโมง ผลไม้ (3) 14 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์