สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเล่นเป็นรายบุคคล รายกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถจับคู่ภาพ ผลไม้กับจำนวน ๑ – ๒๐ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

2. สามารถเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ให้เรียบร้อยได้ด้วยตนเอง

3. สามารถเก็บเกมเข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมในขณะเล่นเกมจับคู่ภาพผลไม้กับจำนวน

2. สังเกตตรวจสอบความถูกต้องของผลงานการเล่นเกมจับคู่ภาพผลไม้กับจำนวน

3. สังเกตการเก็บอุปกรณ์และเกมเข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผลไม้
ชั่วโมง ผลไม้ (1) 12 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเกมการศึกษา