สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกประโยชน์ของข้าวได้

2. สืบค้นประโยชน์ของข้าวได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกประโยชน์ของข้าว

2. สังเกตผลงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ข้าว
ชั่วโมง ข้าว (4) 10 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์