สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อและลักษณะของข้าวเปลือก ข้าวสาร และข้าวไรท์เบอรี่ได้

2. สังเกตและบอกความเหมือน ความแตกต่างของข้าวต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกชื่อและลักษณะของข้าวเปลือก ข้าวสาร และข้าวไรท์เบอรี่

2. สังเกตการบอกความเหมือน ความแตกต่างของข้าวต่าง ๆ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ข้าว
ชั่วโมง ข้าว (2) 6 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์