สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนภาพและการเล่นกับสี

2. การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษวัสดุ

3. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อย วัสดุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะได้

2. เล่าผลงานของตนเองให้ผู้อื่นฟังได้

3. ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการปฏิบัติตามขั้นตอน

2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบจับและใช้อุปกรณ์

3. สังเกตการการเล่าผลงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฤดูฝน
ชั่วโมง ฤดูฝน (5) 4 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม