สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจำวันส่วนตน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วยได้

2. ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอกวิธีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วย

2. การฝึกปฏิบัติ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ฤดูฝน
ชั่วโมง ฤดูฝน (3) 30 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์