สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนภาพและการเล่นกับสี

2. การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และความต้องการ

3. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อวัสดุต่าง ๆ ผ่านภาษาท่าทาง การเคลื่อนไหวและศิลปะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะได้

2. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

2. สังเกตพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการเล่าเรื่องเพื่อนําเสนอผลงาน

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์
ชั่วโมง อาหารดีมีประโยชน์ (4) 26 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม