สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนภาพและการเล่นกับสี

2. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ

3. การทำกิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้

2. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการณ์ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้ง

2. สังเกตพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการเล่าเรื่องเพื่อนำเสนอผลงาน

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์
ชั่วโมง อาหารดีมีประโยชน์ (1) 21 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม