สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น

2. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามจากเรื่องราวที่ฟังได้

2. ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้นำเสนอความคิดเห็นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การแสดงความคิดเห็น

2. การทำงานกลุ่ม

3. บอกข้อตกลงของห้องเรียน

4. การร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ครอบครัวมีสุข
ชั่วโมง ครอบครัวมีสุข (5) 20 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์