สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

2. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและความต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ฟังและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟังได้

2. บอกบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและตอบคำถาม

2. สังเกตการพูดบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว

3. สังเกตการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนและครู

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ครอบครัวมีสุข
ชั่วโมง ครอบครัวมีสุข (4) 19 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์