สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น

2. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รับประทานอาหารด้วยตนเองได้

2. ปฏิบัติตามข้อตกลงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น

2. สังเกตการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หนูทำได้
ชั่วโมง หนูทำได้ (4) 12 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์