สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกและความต้องการ

2. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยตนเองได้

2. ปฏิบัติตามข้อตกลงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น

2. การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หนูทำได้
ชั่วโมง หนูทำได้ (1) 7 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์