สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การหยิบจับ และการร้อยวัสดุ

2. การทำ กิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

3. การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะได้

2. เด็กเล่าผลงานของตนเองให้ผู้อื่นฟังได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการปฏิบัติตามขั้นตอน

2. การใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบจับและอุปกรณ์ศิลปะ

3. สังเกตการเล่าผลงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา (4) 2 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม