สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกและความต้องการ

2. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกเหตุผลที่ต้องดูแลรักษาอวัยวะร่างกายของตนเองได้

2. บอกวิธีการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอกเหตุผลที่ต้องดูแลรักษาอวัยวะ ร่างกายของตนเอง

2. การบอกวิธีการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา (4) 2 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์