สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม

2. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การสนทนาและเล่าประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนและครูได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการสนทนา / เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา (4) 2 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์