สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนภาพและการเล่นกับสี

2. การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ  ด้วยเศษวัสดุ

3. การทำกิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะได้

2. เด็กเล่าผลงานของตนเองให้ผู้อื่นฟังได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ

2. การใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบ จับและใช้อุปกรณ์

3. สังเกตพฤติกรรมการเล่าผลงานของตนเองให้ผู้อื่นฟัง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา (3) 1 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม