สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม

2. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เด็กสามารถสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตการสนทนา / เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา (3) 1 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์