สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. อวัยวะส่วนต่าง ๆ ความสำคัญและหน้าที่ของอวัยวะ

2. ลักษณะความแตกต่างของการใช้ประสาทสัมผัสของอวัยวะต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. การบอกชื่อและหน้าที่ของอวัยวะของร่างกาย

3. การเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา (2) 31 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์