สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม

2. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การสนทนา/เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันกับเพื่อนและครูได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการสนทนา / การเชื่อมโยงเหตุการณ์และพูดแสดงความคิดเห็น/การเล่าความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นร่วมกันกับเพื่อนและครู

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา (2) 31 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์