สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. บอกชื่ออวัยวะภายนอกร่างกายได้

2. เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกชื่ออวัยวะภายนอกร่างกายได้

2. สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอกชื่ออวัยวะภายนอกร่างกายได้

2. การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างได้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา (1) 30 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์