สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

2. การร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียนมีส่วนร่วมและบทบาทการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน  สมาชิกของสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามจากเรื่องราวที่ฟังได้

2. ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้ นำเสนอความคิดเห็นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการแสดงความคิดเห็น

2. สังเกตการทำงานกลุ่ม

3. สังเกตการบอกข้อตกลงของห้องเรียน

4. สังเกตการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา (5) 29 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์