สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
2. การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่การเป็นผู้นำ - ผู้ตาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่การเป็นผู้นำ - ผู้ตามได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่

2. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะและข้อตกลง

3. สังเกตการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่การเป็นผู้นำ - ผู้ตาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา (5) 29 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ