สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนภาพและการเล่นกับสี

2. การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ

3. การทำกิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะได้

2. เด็กเล่าผลงานของตนเองให้ผู้อื่นฟังได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การปฏิบัติตามขั้นตอน

2. การใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบจับและใช้อุปกรณ์

3. การเล่าผลงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา (4) 26 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม