สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

2. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึกและความต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ฟังและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟังได้

2. บอกวิธีการเดินทางมาโรงเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

2. สังเกตการบอกวิธีการเดินทางมาโรงเรียน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา (4) 26 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์