สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. บุคลากรในโรงเรียน

2. การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ฟังและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟังได้

2. บอกชื่อและหน้าที่ของบุคลากรในโดรงเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ฟังและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

2. บอกชื่อและหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา (3) 25 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (มีวีดิทัศน์ประกอบการสอน)